Μια επόμενης γενεάς «one-stop-shop» πλατφόρμα, για την επανατοποθέτηση και επαναστόχευση φαρμάκων

Μια επόμενης γενεάς «one-stop-shop» πλατφόρμα, για την επανατοποθέτηση και επαναστόχευση φαρμάκων

Η CloudScreen είναι μια επόμενης γενεάς «one-stop-shop» πλατφόρμα, για την επανατοποθέτηση και επαναστόχευση φαρμάκων. 1D και 3D δεδομένα ενοποιούνται κι αποκαλύπτουν το πρωτέομα προς φαρμακευτική στόχευση, αλλά και τα πρωτεϊνικά μεταλλάγματα/πρωτεομορφές. Η συνέργεια τεχνητής κι ανθρώπινης νοημοσύνης αποτιμά κι εκτιμά την αποτελεσματικότητα και τοξικότητα των επανατοποθετημένων κι επαναστοχευμένων φαρμάκων.

Η παρούσα έρευνα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ—ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ— ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-03153)

ΦΟΡΕΙΣ

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1958. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕT) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) στο ΕΙΕ ενεργεί ως κομβικό σημείο Αριστείας, μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στον τομέα της Χημικής Βιολογίας με στόχο την παροχή λύσεων σε υπερσύγχρονες δυσεπίλυτες προκλήσεις στους τομείς της Υγείας, της Φαρμακευτικής Έρευνας και τη Βιοτεχνολογία. Στην Ελλάδα, κανένα άλλο Ινστιτούτο δε χρησιμοποιεί επί του παρόντος μια ανάλογη ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών, που βασίζεται στην εκμετάλλευση της συνέργειας μεταξύ Χημείας και Βιολογίας, της εμπειρίας του ερευνητικού του προσωπικού και της υπερσύγχρονης υποδομής του. Το ΙΧΒ προάγει και υποστηρίζει εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες («Βιοϊατρική και Υγεία», «Αγροβιοτεχνολογία και Τρόφιμα» και «Ενέργεια και Περιβάλλον») ως εργαλεία εθνικής οικονομικής ανάπτυξης (βλ. Έκθεση McKinsey & Co. “Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά”).

Το Εργαστήριο Ανακάλυψης Βιοδεικτών & Μεταφραστικής Έρευνας στο EIE/IXB αποσκοπεί στη χαρτογράφηση της πληθυσμιακής ετερογένειας και την εν τω βάθει διερεύνηση των ξενοβιοτικών προς τον προσδιορισμό ADME-Tox προφίλ, την τεκμηριωμένη επαναστόχευση φαρμάκων και τους συνοδούς-βιοδείκτες. Η προσέγγιση των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών (multi-omics), τα 3D κυτταρικά μοντέλα και τα συστήματα μικροροών συνιστούν την «εργαλειοθήκη» του εργαστηρίου.

Η Cloudpharm είναι μια εταιρεία βιο-φαρμακευτικής Ερευνας & Ανάπτυξης και ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2016. Η βασική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον, δίνοντας έμφαση στα φυσικά προϊόντα. Επιπλέον, η Cloudpharm παρέχει υπηρεσίες ταυτοποίησης νέων φαρμάκων, καθώς και υπολογιστικές υπηρεσίες για σχεδιασμό και επανατοποθέτηση φαρμάκων. Παράλληλα, διαθέτει μεγάλες εικονικές χημειοβιβλιοθήκες συνθετικών και φυσικών ενώσεων από όλο τον κόσμο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως μόρια οδηγοί προς νέα δραστικά φαρμακευτικά σκευάσματα.
Η επιστημονική μας εμπειρία στον τομέα της φαρμακευτικής έρευνας, το ευρύ δίκτυο συνεργατών και οι υπηρεσίες νέφους και IT στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στη φαρμακοβιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά εξειδικευμένο λογισμικό και αλγοριθμικές προσεγγίσεις, η Cloupharm εστιάζει σε:

1. Μηχανική μάθηση και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην επανατοποθέτηση φαρμάκων

2. Εικονική σάρωση φυσικών προϊόντων για τον προσδιορισμό των πιθανών φαρμακευτικών δράσεών τους

3. Επαλήθευση και στόχευση και πρωτεϊνών με φαρμακευτικό ενδιαφέρον

Η Cloudpharm πρωτίστως είναι μια εταιρία έντασης γνώσης με στόχο να δημιουργεί αξία και αποτελέι έναν ευέλικτο συνεργάτη στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης για κάθε φαρμακευτική εταιρεία που θέλει να επενδύσει στην καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

ΝΕΑ