Παρουσίαση Cloudscreen

Διοργανώσαμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με όνομα “Καινοτόμες προσεγγίσεις στην επανατοποθέτηση φαρμάκων: Η πλατφόρμα Cloudscreen®” όπου παρουσιάστηκε η ενιαία πλατφόρμα επαναστόχευσης φαρμάκων.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ EACR 2022 Congress – Innovative Cancer Science: Translating Biology to Medicine

Έργα “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” που υλοποιούνται στο ΕΙΕ

Εργα “ΕρευνΩ-ΔημιουργΩ-ΚαινοτομΩ” που υλοποιοΥνται στο ΕΙΕ

Η μεταβολομική τρισδιάστατων κυττάρων αποκρυπτογραφεί τις αντι-αγγειογενετικές ιδιότητες της ραδιοπροστατευτικής αμιφοστίνης

Η μεταβολομικΗ αναλυση τρισδΙΑστατων κυττΑρικων καλλιεργειων αποκρυπτογραφεΙ τις αντι-αγγειογενετικΕς ιδιΟτητες της ραδιοπροστατευτικΗς αμιφοστΙνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aberrant angiogenesis is a hallmark for cancer and inflammation, a key notion in drug repurposing efforts. To delineate the anti-angiogenic properties of amifostine in a human adult angiogenesis model via 3D cell metabolomics and upon a stimulant-specific manner, a 3D cellular angiogenesis assay that recapitulates cell physiology and drug action was coupled to untargeted metabolomics by liquid chromatography–mass spectrometry and nuclear magnetic resonance spectroscopy. The early events of angiogenesis upon its most prominent stimulants (vascular endothelial growth factor-A or deferoxamine) were addressed by cell sprouting measurements. Data analyses consisted of a series of supervised and unsupervised methods as well as univariate and multivariate approaches to shed light on mechanism-specific inhibitory profiles. The 3D untargeted cell metabolomes were found to grasp the early events of angiogenesis. Evident of an initial and sharp response, the metabolites identified primarily span amino acids, sphingolipids, and nucleotides. Profiles were pathway or stimulant specific. The amifostine inhibition profile was rather similar to that of sunitinib, yet distinct, considering that the latter is a kinase inhibitor. Amifostine inhibited both. The 3D cell metabolomics shed light on the anti-angiogenic effects of amifostine against VEGF-A- and deferoxamine-induced angiogenesis. Amifostine may serve as a dual radioprotective and anti-angiogenic agent in radiotherapy patients.

Επαναστόχευση φαρμάκων στο Πολύμορφο Γλοιοβλάστωμα

ΕπαναστΟχευση φαρμΑκων στο ΠολΥμορφο ΓλοιοβλΑστωμα

Αναρτημένη ανακοίνωση στο 1st ESN-ISN School “FROM NEURODEGENERATION TO NEURAL CARCINOGENESIS: MECHANISMS AND COMMON BIOLOGIES” και στο 10th International Hellenic Crystallographic Association Conference

Πρωτεογονιδιωματική για επαναστόχευση φαρμάκων

ΠΡΩΤΕΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΣΤΟΧΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Αναρτημένη ανακοίνωση στο EMBO practical course “TARGETED PROTEOMICS-EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS”

Παρουσίαση του Clouscreen σε συνέδριο

Cloudscreen: “one stop shop” υπολογιστικΗ πλατφΟρμα νΕας γενιΑς για την επαναστΟχευση φαρμΑκων στην ιατρικΗ ακριβεΙας

Παρουσίαση-Ομιλία του έργου CLOUSCREEN στο 71O Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας