Η CloudScreen είναι μια επόμενης γενεάς «one-stop-shop» πλατφόρμα, για την επανατοποθέτηση και επαναστόχευση φαρμάκων. 1D και 3D δεδομένα ενοποιούνται κι αποκαλύπτουν το πρωτέομα προς φαρμακευτική στόχευση, αλλά και τα πρωτεϊνικά μεταλλάγματα/πρωτεομορφές. Η συνέργεια τεχνητής κι ανθρώπινης νοημοσύνης αποτιμά κι εκτιμά την αποτελεσματικότητα και τοξικότητα των επανατοποθετημένων κι επαναστοχευμένων φαρμάκων.

Η παρούσα έρευνα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ—ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ— ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-03153)

Panel 1 Placeholder
Panel 2 Placeholder
Panel 3

Follow Us

Panel 4 Placeholder