ΕπαναστΟχευση φαρμΑκων στο ΠολΥμορφο ΓλοιοβλΑστωμα

Αναρτημένη ανακοίνωση στο 1st ESN-ISN School “FROM NEURODEGENERATION TO NEURAL CARCINOGENESIS: MECHANISMS AND COMMON BIOLOGIES” και στο 10th International Hellenic Crystallographic Association Conference