ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΗ 1D ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3D ΧΑΡΤΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ & ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ/ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ