ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΕ1-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΗ 1D ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών εξόρυξης δεδομένων, εξόρυξης κειμένου και εξόρυξης γνώμης 1D δεδομένων
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης συνεργασίας
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών λήψης αποφάσεων.
 • Δυνατότητες δυναμικής επικαιροποίησης.
 • Συνέργεια τεχνητής και ανθρώπινης νοημοσύνης.

ΕΕ2- ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3D ΧΑΡΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ/ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

 • Εξόρυξη 3D δομικής πληροφορίας για πρωτεΐνες, παραλλαγές πρωτεϊνών / πρωτεομορφές καθώς και για τις αλληλεπιδράσεις τους
 • Καταχώρηση και τμηματοποίηση επανατοποθετημένων φαρμάκων, χημειοπληροφορική.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης συνεργασίας και λήψης αποφάσεων
 • Ενοποίηση/ανάλυση/ερμηνεία 3D δομικής πληροφορίας με 1D δεδομένα.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης συνεργασίας και λήψης αποφάσεων
 • Ενοποίηση/ανάλυση/ερμηνεία 1D (ADME-TOX γονίδια, φαρμακογονίδια) και οικοδόμηση ενός βελτιστοποιημένου πλαισίου πρόβλεψης του 3D πρωτεώματος (πρωτεΐνες, παραλλαγές πρωτεΐνης/πρωτεομορφές) και (φάρμακο) γονιδιώματος προς ADME-TOX και φαρμακογονιδιωματικές συστάσεις
 • Διάχυση αποτελεσμάτων της ΕΕ2

ΕΕ3- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 • Εφαρμογή του συστήματος-προϊόντος για την επαναστόχευση της σιταγλιπτίνης
 • Αξιολόγηση του συστήματος-προϊόντος για την επαναστόχευση της σιταγλιπτίνης με υπολογιστικές προσεγγίσεις
 • Αξιολόγηση του συστήματος-προϊόντος για την επαναστόχευση της σιταγλιπτίνης με εργαστηριακές προσεγγίσεις
 • Διάχυση αποτελεσμάτων της ΕΕ3

ΕΕ4-ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • Ανάλυση της παρούσας κατάστασης
 • Πλήρης ανάλυση του ανταγωνισμού και της αγοράς σχετικά με το νέο καινοτόμο προϊόν
 • Εκτίμηση κινδύνων
 • Ανάλυση SWOT
 • Στόχοι και στρατηγική (αξιοποίηση αποτελεσμάτων) του νέου προϊόντος
 • Στρατηγική Marketing
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση (χρηματοοικονομικές ροές και βιωσιμότητα)

ΕΕ5-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΜΕ

 • Συγγραφή όρων χρήσης/παροχής της υπηρεσίας με την υποστήριξη εξειδικευμένου δικηγόρου σε ζητήματα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας